Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Novinky

Pridelenie kódu pokladnici e-kasa klient (ORP a VRP)

 

FAQ

Otázka č. 1 – pridelenie kód k ORP
Bude potrebné požiadať o pridelenie nového kódu ORP? Ak áno, akým spôsobom?
Odpoveď
Každý podnikateľ bude musieť mať k ORP pridelený nový kód pokladnice e-kasa klient, nakoľko pôvodný daňový kód pokladnice ERP (ďalej „DKP“) k 1.7.2019 automaticky (z úradnej moci) daňový úrad zruší.

Od polovice marca bude môcť podnikateľ podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, v ktorej zároveň môže požiadať o zrušenie starého DKP, ku konkrétnemu dňu. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom elektronického formulára, ktorý FR zverejní na svojom webovom sídle. Všetky elektronické formuláre súvisiace s agendou e-kasa, sa podnikateľovi zobrazia v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“. Po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelí kód pokladnice e-kasa klient. V tejto súvislosti bude podnikateľovi do e-ksa zóny doručený aj inicializačný balíček,
t. z. autentifikačný a identifikačný balíček, ktorý je podnikateľ povinný si následne stiahnuť (nahrať) do ORP pred jej prvým použitím.

 

Otázka č. 2 – pridelenie kódu k VRP
Pre pridelenie kódu VRP sa žiadosť podá cez všeobecné podanie?
Odpoveď
Od 15.3.2019 je možné žiadosť o pridelenie kódu VRP podať cez všeobecné podanie alebo prostredníctvom štrukturovaného elektronického formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“. Od 1.4.2019 je možné požiadať o pridelenie kódu VRP už len cez štrukturovaný elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“.

 

Otázka č. 3 – inicializačný balíček
Pri ORP FR sprístupní podnikateľovi kód pokladnice e-kasa klient spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi ORP v e-kasa zóne podnikateľa. Čo sa pod týmito pojmami rozumie?
Odpoveď
Identifikačnými údajmi ORP sú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“. Podnikateľ má možnosť tieto identifikačné údaje získať v rámci e-kasa zóny podnikateľa. Primárne ide o identifikačné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice e-kasa (pri ERP označený ako „DKP“).
Autentifikačnými údajmi ORP sú údaje, ktoré umožňujú overiť identitu ORP pri komunikácii so systémom
e-kasa, ktorým je prostredie FR slúžiace na evidenciu dátových správ.
Autentifikačnými údajmi ORP sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu ORP pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa. Pred prvým použitím ORP je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát prostredníctvom e-kasa zóny podnikateľa a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej ORP. Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. inicializačný balíček, po nahraní ktorého bude možné ORP používať na evidenciu tržieb. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k ORP pred stratou, odcudzením, zneužitím, čo mu zabezpečí chránené dátové úložisko. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú ORP osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončení má podnikateľ možnosť požiadať o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).

 

Otázka č. 4 – viac ORP na jednom predajnom mieste
Podnikateľ používa viac ERP na jednom predajnom mieste. V súvislosti s prechodom na ORP sa žiadosti  o pridelenie kódu ORP budú podávať za každú ORP samostatne, alebo iba jednou žiadosťou?
Odpoveď
Pri viac registrovaných ERP na jednom predajnom mieste bude možné požiadať o pridelenie kódu ORP iba jednou žiadosťou, prostredníctvom žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, ktorá sa od 15.3.2019 nachádza v katalógu formulárov v osobnej internetovej zóne podnikateľa.

 

Otázka č. 5 – súbeh používania ERP a VRP, ORP a VRP 
Spoločnosť na evidovanie tržieb používa ERP, ktoré chce ako ORP používať aj po 1.7.2019. Z dôvodu zabezpečenia prechodu ERP na ORP a pre plynulé evidovanie tržieb z predaja tovaru si spoločnosť zvažuje zriadiť aj VRP. Je možné požiadať o pridelenie kódu VRP pred 1.7.2018 a súbežne používať ERP alebo od 1.4.2019, resp. od 1.7.2019 ORP s VRP?
Odpoveď
Podnikateľ môže o pridelenie kódu VRP požiadať daňový úrad kedykoľvek, aj v čase používania ERP, t. z. aj pred 1.7.2019, pričom súbežné používanie ERP spolu s VRP ako aj ORP s VRP od 1.4.2019, resp. od 1.7.2019  nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z.

 

 

Zdroj: Finančná správa

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.