Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Novinky

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“), ukončujú prevádzku elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „ERP“) z dôvodu ukončenia jej používania alebo prechodu na pokladnicu e-kasa klient.

V prípade ukončenia používania ERP je potrebné dodržať zákonný postup podľa § 15 zákona o ERP. Z uvedeného ustanovenia vyplývajú povinnosti pre podnikateľa a zároveň pre servisnú organizáciu.

 

I. Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky ERP

Podnikateľ, ktorý ukončuje prevádzku ERP, je povinný ako prvé požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci ktorého servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená do knihy ERP a uvedie aj dátum ukončenia a sumu kumulovaného obratu.

Ako druhé má podnikateľ povinnosť oznámiť ukončenie prevádzky ERP (osobne predložiť knihu ERP) ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad ku dňu podania oznámenia zruší daňový kód pokladnice (ďalej „DKP“), zrušenie zaznamená do knihy ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska.

Odporučenie:
Oznámenie ukončenia prevádzky ERP na DÚ odpadá, ak podnikateľ používa ERP do 30.6. ( Viď. bod III.) Súbežné používanie starej ERP a novej ORP alebo VRP do 30.6. je možné.

V prípade prerobenia ERP na on-line registračnú pokladnicu alebo prechodu na pokladnicu e-kasa klient, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a zákona o ERP oznámi ukončenie používania ERP podľa § 15 zákona o ERP, daňový úrad zruší DKP. Dátumom, ktorý podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient uvedie ako dátum ukončenia prevádzky ERP, bude daňovým úradom DKP zrušený. Podnikateľ v danom prípade nie je povinný navštíviť daňový úrad s knihou ERP.

Poznámka č. 1:

Ak podnikateľ nevie presný dátum prerobenia ERP na on-line registračnú pokladnicu, odporúčame uviesť v žiadosti dátum ukončenia ERP 30.6.2019. Ukončenie prevádzky ERP (t. j. ukončenie používania ERP) k dátumu, ktorý je nižší, ako dátum ukončenia prevádzky tejto ERP uvedený v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, nie je v rozpore so zákonom o ERP.

Poznámka č. 2:

Pri prerobení ERP na on-line registračnú pokladnicu, úkony ako vybratie fiškálnej pamäte z ERP, uloženie údajov z fiškálnej pamäte na dátové médium, zapísanie príslušných záznamov do knihy ERP môže vykonať aj iná servisná organizácia alebo iná osoba, ktorú si podnikateľ určí.
Tretia povinnosť sa viaže k prevzatiu a uchovaniu dátového média, ktoré podnikateľ obdrží od servisnej organizácie. Podnikateľ prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP a je povinný ho uchovať do piatich rokov od konca roka, v ktorom ho od servisnej organizácie prevzal.

Upozornenie:

Podľa § 13 ods. 2 zákona o ERP sa kniha ERP archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.

 

II. Povinnosti servisnej organizácie pri ukončení prevádzky ERP

Servisná organizácia ukončí používanie ERP až na základe žiadosti podnikateľa. V rámci ukončenia servisná organizácia vyberie fiškálnu pamäť z ERP aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiškálnej pamäte mimo ERP a odovzdá ju podnikateľovi. Súčasne z prevádzkovej pamäte odstráni DKP. Ukončenie prevádzky ERP servisná organizácia zaznamená do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia prevádzky ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky (ak ju servisná organizácia má vyhotovenú) a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku ERP s uvedením jej mena a priezviska.

Ďalšou povinnosťou vyplývajúcou pre servisnú organizáciu pri ukončení prevádzky ERP je uloženie údajov z fiškálnej pamäte na dátové médium a odovzdanie dátového média podnikateľovi.

 

III. Ukončenie prevádzky ERP po 1.7.2019

Nakoľko od 1.7.2019 v zmysle zákona o ERP už nie je možné na evidenciu tržieb používať ERP, DKP bude z úradnej moci zrušený každej ERP, ktorá k tomuto dátumu DKP ešte nemá zrušený, t. j. aj takej ERP, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba na evidenciu tržieb používa na báze dobrovoľnosti.

Aj v uvedenom prípade má podnikateľ povinnosť po 1.7.2019 požiadať servisnú organizáciu, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany servisnej organizácie nie je zákonom o ERP ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP na daňový úrad sa na podnikateľa v danom prípade nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je servisná organizácia povinná údaje z fiškálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie fiškálnej pamäte, dátového média ako aj knihy ERP v lehote ustanovenej zákonom o ERP, pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

 

 

Zdroj: Finančná správa

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.