Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Novinky

Opatrenia upravené v nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona“).

 

1. Oznamovacia povinnosť

Povinnosť oznámiť zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností počas pandémie, je podnikateľ povinný oznámiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Otázka

V priebehu mesiaca apríl 2020 som zmenil obchodné meno. V akej lehote mám túto zmenu oznámiť daňovému úradu?

Odpoveď

Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júni 2020, tak oznámenie o zmene obchodného mena bude podnikateľ povinný oznámiť elektronicky daňovému úradu v lehote do 31. júla 2020.

Otázka

Používam VRP na adrese prevádzky (obchod – predajné miesto), ktorá je odlišná od adresy miesta podnikania. Túto adresu zruším v mesiaci máj a VRP budem používať na adrese miesta podnikania? Vzniká mi povinnosť túto zmenu nahlásiť daňovému úradu a ak áno, tak v akej lehote?

Odpoveď

Uvedenú zmenu je potrebné oznámiť na daňový úrad, avšak v čase pandémie sa lehota na oznámenie posúva. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júni 2020, tak oznámenie o zmene predajného miesta bude podnikateľ povinný oznámiť elektronicky daňovému úradu v lehote do 31. júla 2020.

 

2. Všeobecné otázky k používaniu pokladnice e-kasa klient

Otázka

Maloobchodná predajňa má byť podľa nariadenia vlády SR zatvorená. Ak sa ale rozhodneme predaj tovaru i napriek zákazu uskutočniť a prijímať tržbu v hotovosti a zákazníkom odovzdať doklad z ORP/VRP, bude podnikateľovi uložená sankcia za otvorenie prevádzky?

Odpoveď

Finančná správa nie je kompetentná rozhodnúť, či konkrétna prevádzka má byť otvorená alebo zatvorená a taktiež finančná správa nerozhoduje o sankciách pri nedodržiavaní nariadení vlády – otvorení/zatvorení prevádzok.

 

Otázka

Zaoberám sa predajom náhradných dielov pre motorové vozidlá a mám potvrdené od úradu verejného zdravotníctva SR vydávanie tovaru v obmedzenom a schválenom režime. V prípade predaja tovaru a prijatia tržby v hotovosti, som povinný tržbu evidovať v ORP/VRP?

Odpoveď

V prípade povinnosti zatvorenia prevádzok ide o nariadenie vlády SR. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 o elektronických registračných pokladniciach tým nie sú dotknuté. Preto, ak nariadením vlády SR môže byť prevádzka podnikateľa za určitých okolností a obmedzení otvorená a môžete vykonávať predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzených služieb a za tento predaj alebo za poskytnutú službu sa príjme tržba v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, napr. platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu (ďalej „hotovosť“), v takomto prípade podnikateľ má povinnosť prijatú tržbu evidovať v ORP/VRP a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.

 

Otázka

Prevádzka obchodu s kancelárskymi a školskými potrebami musí byť v súlade s nariadením vlády SR zatvorená. Napriek tejto skutočnosti sa na podnikateľa e-mailom obracajú občania ako aj podnikatelia so žiadosťou dodania vyššie uvedeného sortimentu. Môže podnikateľ dodávať tovar na základe objednávky priamo zákazníkom bez toho, aby bola otvorená prevádzka? Prostredníctvom objednávky (mailom alebo telefonicky) by bola tržba evidovaná v ORP/VRP. Pokladničný doklad spolu s tovarom by sa doručil zákazníkovi.

Odpoveď

Finančná správa nie je kompetentná rozhodnúť, či konkrétna prevádzka má byť otvorená alebo zatvorená a taktiež finančná správa nerozhoduje za akých podmienok môže vykonávať predaj tovaru alebo poskytovať služby. Ak i napriek zákazu podnikateľ vykoná predaj tovaru, a za jeho predaj u zákazníka aj príjme tržbu v hotovosti, miesto prijatia tržby sa považuje za predajné miesto, na ktorom je podnikateľ povinný tržbu zaevidovať v ORP/VRP. Ak ale ide o objednávkový systém predaja tovaru s presne určeným množstvom a cenou tovaru, v rámci ktorého podnikateľ, resp. zamestnanec podnikateľa objednaný tovar, či už osobne dopraví zákazníkovi (objednávateľovi) alebo na iné miesto, resp. si zákazník tovar vyzdvihne na inom mieste (napr. výdajňa) ako je miesto, kde sa používa ORP/VRP, v takomto prípade je možné zaevidovať tržbu za predaj objednaného tovaru v ORP/VRP umiestnenej na prevádzke a vyhotovený pokladničný doklad spolu s tovarom v ten deň dodať zákazníkovi.

 

Otázka

Vzťahuje sa na mňa uzatvorenie prevádzky v súlade s nariadením vlády SR. K predávanému tovaru vyhotovím faktúru, ktorá bude zákazníkom uhradená iba prevodom na účet. Vzniká mi povinnosť takto prijatú tržbu zaevidovať v ORP/VRP?

Odpoveď

Nie, nakoľko ide o bezhotovostnú platbu.

 

Otázka

Neviem sa prihlásiť do VRP a oznámil som elektronicky stratu prihlasovacích údajov. Nové prihlasovacie údaje z finančnej správy v čase pandémie mi budú doručené poštou alebo elektronicky napr. mailom?

Odpoveď

Zmena doručovania prihlasovacích údajov do VRP, či už na základe oznámenia o strate prihlasovacích údajov alebo žiadosti o pridelenie kódu VRP je v čase pandémie nezmenená. Naďalej sa prihlasovacie údaje podnikateľom doručujú poštou do vlastných rúk v bezpečnostnej obálke.

 

 

 

Zdroj: Vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR Centrum podpory pre dane Apríl 2020

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.