Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Fiškalizácia

Uvedenie pokladnice do prevádzky

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

 

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  • Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,
  • Zápis do knihy pokladnice,
  • Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice. Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.