Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

NovinkyPonuka

Defiškalizácia ERP – najnovšie informácie

 

Vážení klienti a obchodní partneri,

na základe Vašich podnetov a otázok k nejasnostiam v procese ukončenia používania ERP a s tým súvisiacou tzv. defiškalizáciou ERP Vám prinášame suamrizované vyjadrenia a odporúčania kompetetných inštitúcií.

Ukončenie používania ERP rieši § 15 zákona č. 289/2008 Z. z. v zn. n. p.

Podľa § 15 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice vyberie fiškálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami, potrebnými na prečítanie údajov z fiškálnej pamäte, mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju má vyhotovenú a podpisom zodpovednej fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiškálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní, nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad ku dňu, podľa prvej vety, zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice; túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska. Postup podľa prvej vety a druhej vety sa neuplatní, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a daňovému úradu oznámi daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka bola alebo bude ukončená k dátumu uvedenému v žiadosti.

Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia (uvedená v knihe ERP) povinná údaje z fiškálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Z uvedeného vyplýva, že ukončením prevádzky elektronickej registračnej pokladnice sa rozumie vybratie fiškálnej pamäte, uloženie údajov z fiškálnej pamäte na dátovom médiu, zapísanie príslušných záznamov do knihy elektronickej registračnej pokladnice a archivovanie fiškálnej pamäte, dátového média a knihy elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom. Uvedený postup je nevyhnutné dodržať.

Ak nejde o ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice, ale o jej prerobenie na on-line registračnú pokladnicu, zastávame názor, resp. odporúčame, že vyššie cit. úkony, t. j. vybratie fiškálnej pamäte, uloženie údajov z fiškálnej pamäte na dátovom médiu, zapísanie príslušných záznamov do knihy elektronickej registračnej pokladnice, by mala vykonať servisná organizácia. Zároveň je zo strany podnikateľa potrebné dodržať archivovanie fiškálnej pamäte a dátového média v lehote podľa § 15 ods. 1 a 3 a knihy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 13 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Dokedy musí byť nová online pokladnica pri poruche znova funkčná?
V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 289/2008 o používaní ERP, ak dôjde k poruche online registračnej pokladnice, zákazník je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú online registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

 

 

Zdroj: Elcom

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.